تاریخ آزمونهای آیلتس سال 2018-2019

  • 24 دی , 1397
  • 393 نفر
  • کد خبر 100069
        پروشات      
نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی
پروشات IELTS Academic دی 97/15 Jan 5,2019 تهران ريال               27,950,000 https://www.proshotielts.com/
پروشات IELTS General دی 97/15 Jan 5,2019 تهران ريال               27,950,000 https://www.proshotielts.com/
پروشات IELTS Academic بهمن 97/13 Feb 2,2019 تهران ريال               27,950,000 https://www.proshotielts.com/
        عصر دین و دانش      
نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی
عصر دین و دانش IELTS Academic آذر 97/17 Dec 8,2018 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic آذر 97/22 Dec 13,2018 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS General آذر 97/24 Dec 15,2018 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS General آذر 97/24 Dec 15,2018 ساری ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic دی 97/15 Jan 5,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS General دی 97/15 Jan 5,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic دی 97/15 Jan 5,2019 مشهد ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS General دی 97/15 Jan 5,2019 مشهد ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic دی 97/22 Jan 12,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic دی 97/29 Jan 19,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS General دی 97/29 Jan 19,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic بهمن 97/13 Feb 2,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic بهمن 97/25 Feb 14,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS General بهمن 97/25 Feb 14,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic بهمن 97/25 Feb 14,2019 مشهد ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS General بهمن 97/25 Feb 14,2019 مشهد ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic اسفند 97/4 Feb 23,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic اسفند 97/11 Mar 2,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS General اسفند 97/11 Mar 2,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
عصر دین و دانش IELTS Academic آذر 97/23 March 14,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltsadd.ir/fa/exam
        ایرسافام      
نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی
ایرسافام IELTS Academic آذر 97/17 Dec 8,2018 تهران ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic آذر 97/17 Dec 8,2018 شیراز ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام LIFE SKILLS General آذر 97/22 Dec 13,2018 تهران ريال               24,655,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic آذر 97/24 Dec 15,2018 تهران ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic آذر 97/24 Dec 15,2018 مشهد ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic آذر 97/24 Dec 15,2018 اصفهان ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS General آذر 97/24 Dec 15,2018 تهران ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS General آذر 97/24 Dec 15,2018 مشهد ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS General آذر 97/24 Dec 15,2018 اصفهان ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام UKVI Academic آذر 97/24 Dec 15,2018 تهران ريال               32,612,500 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام UKVI General آذر 97/24 Dec 15,2018 تهران ريال               32,612,500 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic دی 97/15 Jan 5,2019 تهران ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic دی 97/15 Jan 5,2019 شیراز ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic دی 97/15 Jan 5,2019 ساری ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS General دی 97/15 Jan 5,2019 شیراز ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS General دی 97/15 Jan 5,2019 ساری ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام UKVI Academic دی 97/15 Jan 5,2019 تهران ريال               32,612,500 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام UKVI General دی 97/15 Jan 5,2019 تهران ريال               32,612,500 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام LIFE SKILLS General دی 97/20 Jan 10,2019 تهران ريال               24,655,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic دی 97/22 Jan 12,2019 تهران ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام UKVI Academic دی 97/27 Jan 17,2019 تهران ريال               32,612,500 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic دی 97/29 Jan 19,2019 تهران ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic دی 97/29 Jan 19,2019 مشهد ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic دی 97/29 Jan 19,2019 اصفهان ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS General دی 97/29 Jan 19,2019 تهران ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS General دی 97/29 Jan 19,2019 مشهد ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS General دی 97/29 Jan 19,2019 اصفهان ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic بهمن 97/13 Feb 2,2019 تهران ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
ایرسافام IELTS Academic بهمن 97/13 Feb 2,2019 شیراز ريال               27,950,000 https://ielts.irsafam.com/
        آیلتس تهران      
نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی
آیلتس تهران IELTS Academic آذر 97/17 Dec 8,2018 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic دی 97/15 Jan 5,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS General دی 97/15 Jan 5,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic دی 97/22 Jan 12,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic دی 97/22 Jan 12,2019 کرج ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic دی 97/29 Jan 19,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS General دی 97/29 Jan 19,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic دی 97/29 Jan 19,2019 شیراز ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS General دی 97/29 Jan 19,2019 شیراز ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic دی 97/29 Jan 19,2019 کرج ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS General دی 97/29 Jan 19,2019 کرج ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic بهمن 97/13 Feb 2,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic بهمن 97/25 Feb 14,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS General بهمن 97/25 Feb 14,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic بهمن 97/25 Feb 14,2019 کرج ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS General بهمن 97/25 Feb 14,2019 کرج ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic اسفند 97/4 Feb 23,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic اسفند 97/4 Feb 23,2019 شیراز ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic اسفند 97/4 Feb 23,2019 کرج ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic اسفند 97/11 Mar 2,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS General اسفند 97/11 Mar 2,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic اسفند 97/18 Mar 2,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic اسفند 97/23 Mar 14,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic اسفند 97/23 Mar 14,2019 شیراز ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic اسفند 97/23 Mar 14,2019 کرج ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic فروردین 98/17 Apr 6,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS General فروردین 98/17 Apr 6,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic فروردین 98/17 Apr 6,2019 کرج ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS General فروردین 98/17 Apr 6,2019 کرج ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
آیلتس تهران IELTS Academic فروردین 98/24 Apr 6,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ieltstehran.com/
        دانشگاه آزاد      
نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی
دانشگاه آزاد IELTS Academic آذر 97/24 Dec 15,2018 تهران ريال               27,950,000 http://ielts.english.iau.ac.ir/
دانشگاه آزاد IELTS General آذر 97/24 Dec 15,2018 تهران ريال               27,950,000 http://ielts.english.iau.ac.ir/
دانشگاه آزاد IELTS Academic آذر 97/24 Dec 15,2018 همدان ريال               27,950,000 http://ielts.english.iau.ac.ir/
دانشگاه آزاد IELTS General آذر 97/24 Dec 15,2018 همدان ريال               27,950,000 http://ielts.english.iau.ac.ir/
        پارسیان      
نام مرکز مدل نوع آزمون تاریخ شمسی تاریخ میلادی شهر قیمت سایت رسمی
پارسیان IELTS Academic دی 97/22 Jan 12,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS Academic بهمن 97/25 Feb 14,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS General بهمن 97/25 Feb 14,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS Academic اسفند 97/18 Mar 9,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS Academic فروردین 98/17 Apr 6,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS General فروردین 98/17 Apr 6,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS Academic تیر 98/1 Jun 22,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS Academic تیر 98/15 Jul 6,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS General تیر 98/15 Jul 6,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS Academic مرداد 98/19 Aug 10,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS Academic شهریور 98/16 Sep 7,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS Academic مهر 98/27 Oct 10,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS Academic آبان 98/16 Nov 7,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS General آبان 98/16 Nov 7,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/
پارسیان IELTS Academic آبان 98/16 Des 7,2019 تهران ريال               27,950,000 http://www.ielts-parsian.ir/