دوره انتخاب شده

تاریخ ثبت نام هزینه دوره تاریخ اتمام تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/09/122,500,0001399/08/151399/07/06یکشنبه 17:45 تا 19:15,سه شنبه 17:45 تا 19:15,پنجشنبه 17:45 تا 19:15EGP 1 HOZORI28

فرم ورود مشخصات